RSS

divendres, 11 de desembre de 2009

Aprenentatge col·laboratiu. WebQuest

Webquest: De pedra tallada a Internet (http://sites.google.com/site/depedratalladaainternet/) És una WebQuest multidisciplinar,  pensada per treballar amb els alumnes dels Programes de  Diversificació Curricular (Aules obertes, projectes singulars,...) de 3r i 4t d'ESO. Es basa en les competències bàsiques, el treball  per projectes i el treball cooperatiu.  Aquesta WebQuest s'ha dissenyat tenint en compte les Instruccions per a l'organització dels programes de diversificació  curricular que marca  el Departament d'Educació i inclou aspectes bàsics de l'àmbit científic i tecnològic, de l'àmbit de caràcter lingüístic i social, i de l'àmbit pràctic. Aplica una metodologia didàctica funcional i una organització dels continguts i les activitats d’aprenentatge globalitzada, així  com incorporar les TIC com a eina d'aprenentatge de les matèries.
- Apartat d'Introducció i Tasca. Si l'aula disposa de canó de projecció és un bon moment per presentar la WebQuest i la tasca a fer. El professorat pot motivar i compartir impressions sobre l'inici d'aquest projecte amb tot el grup. Si no es disposa de canó els alumnes treballen de forma individual amb l'ordinador aquests apartats. Quan es faci la presentació de la WebQuest, és molt important que es mostri l'apartat d'avaluació per a que els alumnes tinguin  clar des de l'inici, què han de fer, com i on han d'arribar.      
- Apartat de Procés. En aquest apartat s'indica  com organitzar l'alumnat i les activitats a fer.   L'alumnat pot passar d'una activitat a l'altra a través del menú de navegació o clica'n a les respectives activitats que       figuren al peu de l'apartat procés.
Activitat 1 (individualment a l'aula d'informàtica): L'alumnat ha de fer una taula amb el Word i omplir les dades pertanyents a l'època que li correspongui estudiar. La informació la troba a través d'internet. Després es posa en comú la informació trobada i tothom completa la taula sencera. Hi ha un enllaç a un joc interactiu "la màquina del tiempo".
Activitat 2 (individualment a l'aula d'informàtica): Fer una presentació amb Power Point sobre un invent o inventor. La informació l'alumnat l'extreu dels diferents enllaços proposats. S'han d'imprimir les presentacions en un a impressora a color.
Activitat 3 (grup, a l'aula amb accés a internet i canó de projecció): Visualització de dos vídeos i realització d'un resum sobre els documentals. El resum es proposa fer-lo amb l'ordinador, però també es pot fer a mà en un aula ordinària.
Activitat 4 (grup de 2 o 3 alumnes al taller o aula de tecnologia): Cada grup dissenya o simplement construeix un objecte o invent. Aquesta activitat proposa un treball voluntari (memòria del projecte).
Activitat 5 (grup, aula, taller i passadís):Preparar i muntar l'exposició amb el projecte realitzat.Si el centre té una revista o un bloc es pot preparar un escrit explicant o mostrat imatges de la tasca feta durant la realitzacio de la WebQuest. Si es creu convenient es pot concloure el projecte amb el visionat de la pel.lícula proposada.
- Apartat d'Avaluació. Els alumnes s'autovaluen a través de la rúbrica que hi figura en aquest apartat i es considera recomanable que quan l'alumne l'hagi contestat, contrasti amb el professor els resultats per tenir altres punts de vista sobre el seu treball que reforcin els aspectes positius i animin a millorar els que no hagin acabat de funcionar.
- Apartat de Conclusió. L'alumnat hauria de llegir individualment la primera part d'aquest apartat. La segona part dóna peu a iniciar un petit debat en grup sempre i quan el professor/a ho consideri oportú.

Valoració personal. Em sembla molt interessant el treball per projectes i treball cooperatiu que es desenvolupa amb aquest tipus d'activitats. S'activa la ment de l'alumne per a que desenvolupi les seves pròpies respostes davant dels problemes que se li plantegen i dels quals desconeix, a priori, la solució. L'alumne assimila coneixements i els hi dóna un sentit, relacionant-los entre ells. Cada competència reposa sobre una combinació d'habilitats pràctiques i cognitives interelacionades, coneixement, motivació, valor, actituds, emocions, que permeten actuar de manera eficaç.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada